Czytania na każdy dzień


Środa, 18 marca 2020


3 tygodnia Wielkiego Postu
kolor liturgiczny: fioletowy | Rok A, II


PIERWSZE CZYTANIE

Pwt 4, 1. 5-9

 

Wezwanie do zachowania przykazań

 

 

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

 

Mojżesz powiedział do ludu:
«A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców.

 

 

Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?

 

 

Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków».

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 147B, 12-13. 15-16. 19-20 (R.: por. 12a)

 

 

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.

 

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.

 

Refren.

 

Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.

 

Refren.

 

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.

 

Refren.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Por. J 6, 63c. 68c

 

 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

 

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

 

 

EWANGELIA

 

Mt 5, 17-19

 

 

Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

 

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

 

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

Medytacja nad Słowem


Pojęcie „Prawo i Prorocy” oznacza cały Stary Testament. Jezus zatem nie przyszedł znieść Stary Testament, ale go „wypełnić”. Co to znaczy? W rozumieniu biblijnym chodzi tu o dwie sprawy: po pierwsze, przyszedł wypełnić na sobie wszystkie obietnice starotestamentowe, ukazując w ten sposób, że to właśnie On jest owym oczekiwanym przez Naród Wybrany Mesjaszem.

 

Po drugie, „wypełnić” oznacza też „doprowadzić do doskonałości”, ukazać właściwy sens wszystkich starotestamentowych norm i zapowiedzi, np. „słyszeliście, że powiedziano: ‚nie zabijaj!’, a każdy, kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi; a Ja wam powiadam: każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi”.

 

Bóg oczekuje od nas, chrześcijan, czegoś znacznie więcej niż tylko zachowania Dekalogu. To było dobre na etapie Starego Testamentu. Bóg oczekuje doskonałości, tak jak On sam jest doskonały, a ona objawia się w miłości Boga i bliźniego. „W miłości”, tzn. w zaangażowaniu także rozumu i woli, a nie tylko uczuć; w świadomym przylgnięciu do Boga i pochyleniu się nad drugim człowiekiem.

 

Doskonałość, której oczekuje Jezus od swoich uczniów, to zachowanie przykazań „wewnątrz”: w swoim sercu i umyśle, a nie tylko „na zewnątrz”: w słowach i czynach.

 

A co mi jest bliższe: Mojżeszowy Dekalog czy Jezusowa doskonałość?

 

 

 

ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com