Czytania na każdy dzień


www.mateusz.pl/czytania/2017/

 

Piątek, 24 marca 2017

 

PIERWSZE CZYTANIE

Oz 14, 2-10

 

Wróć do Pana, Boga twojego

 

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

 

Tak mówi Pan:
«Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana! Mówcie do Niego: „Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre, zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić; nie chcemy już wsiadać na konie ani też mówić: nasz boże do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota”.

Uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia i jak topola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu.

I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i Ja na niego spoglądam, Ja jestem jak cyprys zielony i Mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pańskie są proste; kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy».

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 81 (80), 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14 i 17 (R.: por. 11a i 9a)

Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.

Słyszę słowa nieznane: *
«Uwolniłem od brzemienia jego barki,
jego ręce porzuciły kosze. *
Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem.

Refren.

Odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury, *
doświadczyłem cię przy wodach Meriba.
Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć, *
obyś Mnie posłuchał, Izraelu!

Refren.

Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Ja jestem Panem, Bogiem twoim, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej.

Refren.

Gdyby mój lud Mnie posłuchał, *
a Izrael kroczył moimi drogami,
jego bym karmił wyborną pszenicą *
i sycił miodem z opoki».

Refren.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mt 4, 17

 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest królestwo niebieskie.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

 

EWANGELIA

Mk 12, 28b-34

 

Pierwsze ze wszystkich przykazań

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

 

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»

Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».

Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Oto słowo Pańskie.

 

Medytacja nad Słowem

 

Bóg na górze Synaj przekazał pokoleniom Izraela wędrującym w stronę Ziemi Obiecanej dziesięć podstawowych norm moralnego postępowania, zwanych z greki Dekalogiem. Stały się one bazą pod powstanie wspólnoty religijnej i państwowości biblijnego Izraela.

W miarę upływu czasu Naród Wybrany uszczegółowił te normy czyniąc z nich łącznie 613 zakazów i nakazów. W tym prawnym gąszczu nikt w końcu nie był w stanie się rozeznać, stąd zrozumiałe jest pytanie uczonego w Piśmie skierowane do Jezusa: „które ze wszystkich przykazań jest pierwsze?”

Jezus na pierwszym miejscu stawia wyznanie wiary: „słuchaj, Izraelu, Jahwe, nasz Bóg, Jahwe jest jedyny”. To wyznanie wiary po dzień dzisiejszy odmawia codziennie każdy pobożny Izraelita, nazywając je szema, „słuchaj!”, od pierwszego słowa tego wyznania. Jest ono odzwierciedleniem czystego monoteizmu, czyli wiary w istnienie tylko i wyłącznie jedynego Boga Jahwe.

Dopiero potem Jezus mówi o najważniejszym przykazaniu: jest to przykazanie miłości Boga całym sobą i bliźniego jak siebie samego.
Co oznacza: „miłować”? W biblijnym rozumieniu tego terminu, oznacza zaangażować w tę relację całego siebie, a więc i rozum, i swoją wolę, a nie tylko uczucia. Oznacza zatem świadome przylgnięcie do Boga i trwanie przy Nim „na dobre i na złe”. Oznacza też świadome i dobrowolne pochylenie się nad każdym człowiekiem potrzebującym naszej obecności i troski, niezależnie od uczuć i emocji – czasami negatywnych – temu towarzyszących. To właśnie jest prawdziwa miłość. Taką miłością kocha nas Bóg. Takiej też od nas oczekuje.

 

 

 

ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com