Czytania na każdy dzień


www.mateusz.pl/czytania/2016/

 

Poniedziałek, 8 stycznia 2017

 

PIERWSZE CZYTANIE
Hbr 1, 1-6

 

Bóg przemówił do nas przez Syna

 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

 

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.

Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię.

Do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem»? I znowu: «Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem»?

A skoro ponownie wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: «Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży».

 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY


Ps 97 (96), 1-2. 6 i 7c. i 9 (R.: por. 7c)

Refren: Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie.

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Refren.

Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa †
i wszystkie ludy widzą Jego chwałę. *
Wszystkie bóstwa hołd Mu oddają.
Ponad całą ziemią Ty jesteś wywyższony *
i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów.

Refren.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ


Mk 1, 15

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA
Mk 1, 14-20

 

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

 

Oto słowo Pańskie.

 

Medytacja nad Słowem

 

Wraz z rozpoczęciem tzw. okresu zwykłego w roku kościelnym rozpoczynamy lekturę Ewangelii wg św. Marka. Będziemy ją czytać każdego dnia. Jest to tzw. lectio continua, czyli „czytanie ciągłe”, którego celem jest lepsze poznanie życia i nauczania Jezusa w jego całości.

Dzisiejszy fragment Ewangelii Markowej mówi nam o powołaniu przez Jezusa pierwszych uczniów i zarazem braci: Andrzeja i Szymona oraz Jakuba i Jana.

Z powołaniem wiąże się radykalizm decyzji: Andrzej i Szymon „natychmiast” zostawiają sieci i swoją pracę, natomiast Jakub i Jan opuszczają nawet swego ojca, Zebedeusza. Nie oznacza to całkowitego zerwania dotychczasowych relacji międzyludzkich. Raczej chodzi o radykalne postawienie Jezusa i Jego słowa na pierwszym miejscu w swoim życiu – ponad rodziną, bliskimi i wszelkimi sprawami tego świata.

Gdy człowiek odnajduje właściwą relację do Boga, odnajdzie też właściwą i dobrą relację do drugiego człowieka. Natomiast gdy Bóg nie jest na pierwszym miejscu w ludzkim życiu, wtedy z całą pewnością nie będzie nim i drugi człowiek.

 

ks. Wojciech Michniewicz